Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Badania statutowe:

 1. Temat:

„Good governance a finanse publiczne: analiza rozwiązań stosowanych na świecie – próba aplikacji w Polsce”

 1. Cel badania:

Współczesny sektor finansów publicznych stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie szeroko rozumianej reformy gromadzenia oraz wydatkowania środków publicznych. Dodatkowo słabość państwa jest przyczyną niesprawności funkcjonowania sektora finansów publicznych. Podniesienie sprawności i skuteczności funkcjonowania badanego sektora można uzyskać poprzez kompleksowe działania, które składają się na koncepcję fiscal governance (koordynacja polityki fiskalnej).

Zasady koordynacji polityki fiskalnej w obszarze finansów publicznych powinny być analizowane, doskonalone i wdrażane oraz poddawane ewaluacji z uwagi na zmieniające się warunki funkcjonowania systemów gospodarczych, w tym zmianę filozofii funkcjonowania państwa i sektora publicznego.

 1. Opis realizowanych prac:

W ramach prezentowanych badań zespół Katedry Skarbowości prowadzi analizy dotyczące następujących zagadnień, składających się na koncepcję fiscal governance:

 • koncepcja public governance w sektorze publicznym;
 • teoretyczne aspekty fiscal governance;
 • reguły fiskalne;
 • transparentna polityka fiskalna;
 • tax expenditures;
 • instytucjonalna analiza sektora publicznego;
 • historyczna analiza finansów publicznych;
 • planowanie budżetowe;
 • kontrola zarządcza.
 1. Opis najważniejszych osiągnięć:

Wyniki badań zostały wykorzystane do przygotowania publikacji naukowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach, przy realizacji procesu dydaktycznego, a także przy pisaniu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

 

Zainteresowania badawcze pracowników:

 • systemy podatkowe – mikro i makroekonomiczne aspekty;
 • makroekonomiczne zagadnienia z dziedziny finansów publicznych;
 • instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego;

kapitał intelektualny a wyniki finansowe przedsiębiorstw.