Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 
 

Akty prawne

Decyzja Dziekana nr 5 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2021 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 5 - wniosek studenta

LINK

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 5 - wniosek promotora

LINK

Obwieszczenie nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

LINK

Decyzja Dziekana nr 4 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie zaliczeń i egzaminów końcowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Wydziału/Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

LINK

Decyzja Dziekana nr 29 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

LINK

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji posiedzeń komisji habilitacyjnych,  
w tym przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Komunikat Dziekana nr 9 z dnia 10 listopada 2020 r. w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r.

LINK

Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstokuz dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Komunikat Dziekana nr 8 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji obrony rozprawy doktorskiej w formie zdalnej w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB

LINK

Decyzja Dziekana nr 27 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2020/2021

LINK

Komunikat Dziekana nr 7 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sprawozdawczości z zajęć w formie zdalnej realizowanych poza siedzibą Wydziału/Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

LINK

Komunikat Dziekana nr 6 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

LINK

Decyzja Dziekana nr 13 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

LINK

Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku. 

LINK

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania z rejestracją posiedzeń, weryfikacji efektów uczenia się i egzaminów dyplomowych przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii informatycznych

LINK

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, korzystania z infrastruktury i przeprowadzania egzaminów dyplomowych prowadzonych w formie bezpośredniego kontaktu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

LINK

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r. w Uniwersytecie w Białymstoku.

LINK

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych, formy weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku

LINK

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku.

LINK

Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów w okresie do 30 września 2020 r.

LINK

Komunikat Dziekana nr 4 z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie procedury przeprowadzania zdalnego egzaminu doktorskiego z wykorzystaniem narzędzia Blackboard Collaborate Ultra

LINK

Komunikat Dziekana nr 3 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz form weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się do 30 września 2020 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Komunikat Dziekana nr 2 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie szczególnych zasad korzystania z wypożyczalni Biblioteki Ekonomicznej w związku z zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2 

LINK

Komunikat Dziekana nr 1 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie terminów związanych ze zmianami organizacji roku akademickiego 2019 / 2020 na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii i Finansów

LINK

Załącznik 1 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Załącznik 2 do Decyzji Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r.

LINK

Decyzja Dziekana nr 8 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 7 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK

Decyzja Dziekana nr 6 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów

 LINK
Zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym_ Prorektor ds. kształcenia UwB LINK