Wydział Ekonomii
i Finansów

Akademiki

Kwaterowanie w Domu Studenta jest możliwe od 30 września w następujących godzinach:

30.09 (piątek) - od 8.00 do 15.00

1.10 (sobota) - od 9.00 do 14.00

2.10 (niedziela) - od 9.00 do 12.00

  

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB (zakładka dla wszystkich, ikonka wnioski).

Konieczenie przeczytaj instrukcję.

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w mijającym roku akademickim ubiegali się o stypendium socjalne (tzn. mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie). Rokiem bazowym z którego wyliczany jest dochód jest rok 2020 - przy założeniu, że nie nastapiły zmiany w składzie rodziny i w źródłach dochodów.

Konieczenie przed wypełnieniem oświadczenie o dochodach zapoznaj się z:

Dokumenty zagraniczne wymagają tłumaczenia uwierzytelnionnego. Jest ono dokonywane tylko przez:

  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (tu możesz sprawdzić, czy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html )
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii,
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument,
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

Student, któremu zostało przyznane miejsce:

  • potwierdza przyjęcie przydziału (w USOSweb w terminie przewidzianym harmonogramem),

  • składa wniosek na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentacją (w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia)

W przypadku niedopełnienia tych warunków miejsce może zostać przyznane innemu wnioskodawcy.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc
w Domach Studenta na rok akademicki 2022/2023:

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia
(w tym na studia drugiego stopnia)

Czynności

od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2022 r.

godz. 23:59

31.08.2022 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków  w USOSweb UwB.

11.08.2022 r. - 12.08.2022 r.

01.09.2022 r. - 02.09.2022 r.

Rozpatrywanie wniosków.

16.08.2022 r.

05.09.2022 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów  w USOSweb UwB.

17.08.2022 r.

06.09.2022 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Odpłatności za zakwaterowanie od roku ak. 2022/2023 - Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy tylko studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 129 lub pod numerem telefonu 85 745 77 01.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.