Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Administrator budynku

mgr Cezary Łempicki
e-mail: c.lempicki@uwb.edu.pl
telefon: 085 745-77-24

 

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie budynku i terenu Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
 • Organizowanie, nadzór i koordynowanie prac pracowników obsługi i portierni:
  • opracowanie zakresu obowiązków i czynności podległym pracownikom,
  • sporządzanie harmonogramu pracy,wystawianie miesięcznej karty ewidencji czasu pracy podległym pracownikom,
  • sporządzanie planów urlopów,
  • organizowanie zastępstw na czas urlopów i zwolnień lekarskich.
 • Prowadzenie przeglądów inwentarskich i ksiąg inwentarzowych majątku jednostki, cechowanie majątku, zgłaszanie do likwidacji zbędnego wyposażenia, sporządzanie protokołów likwidacyjnych.
 • Realizacja decyzji Władz Wydziału dotyczących użyczania majątku, wynajmu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem na rzecz podmiotów zewnętrznych.
 • Dbałość o właściwy wygląd budynku, konserwację urządzeń wentylacyjnych, kominowych węzłów ciepłowniczych, systemów alarmowych oraz o właściwe oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
 • Uczestniczenie w komisja odbioru remontów i przeglądów gwarancyjnych.
 • Zapoznaje pracowników z przepisami BHP i PPOŻ, dba o ich przestrzeganie.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Władze Dziekańskie.